+84.2437720563

Trung tâm đào tạo thuyền viên

ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN

11-07-2019 09:07:20

ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐÁNH CÁ XA BỜ ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC- TUYỂN LIÊN TỤC TRONG NĂM

11-07-2019 09:07:12

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐÁNH CÁ XA BỜ ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC- TUYỂN LIÊN TỤC TRONG NĂM